لینک دانلود(اسلاید آسکی روماتولوژی ( Heritable Disorders of Connective Tissue )(۴۱ص))

اسلاید آسکی روماتولوژی ( Heritable Disorders of Connective Tissue )(۴۱ص)|لینک دانلود|اُ اِچ|50584884|
در حال حاظر شما فایل با عنوان اسلاید آسکی روماتولوژی ( Heritable Disorders of Connective Tissue )(۴۱ص) را دنبال می کنید .

اسلاید آسکی روماتولوژی با موضوع: Heritable Disorders of Connective Tissue


۴۱ اسلاید قابل ویرایش


توضیحات کامل به زبان اصلی


عناوین این ۴۱ اسلاید :


1. Beighton scoring system for joint hypermobility
2. Criteria for hypermobility
3. Articular problems associated with hypermobility
4. Nonarticular problems in hypermobility
5. Details of Marfan’s diagnostic criteria
6. Details of Marfan’s diagnostic criteria, cont’d
7. Comparison of homocysteinuria & Marfan’s syndrome
8. Osteogenesis imperfecta
9. Osteogenesis imperfecta, contd
10. Osteogenesis imperfecta (photomicrograph)
11. Benign joint hypermobility syndrome: hand
12. Benign joint hypermobility syndrome: hand
13. Benign joint hypermobility syndrome: hand
14. Benign joint hypermobility syndrome: hips
15. Benign joint hypermobility syndrome: knee
16. Ehlers-Danlos syndrome: hands
17. Ehlers-Danlos syndrome: increased elasticity of skin,
elbow
18. Ehlers-Danlos syndrome, type II: hand
19. Ehlers-Danlos syndrome, type II: genu recurvatum
20. Ehlers-Danlos syndrome: pes planus
21. Marfan’s syndrome: high arched palate
22. Marfan’s syndrome: high arched palate
23. Marfan’s syndrome: ectopia lentis, eye
24. Marfan’s syndrome: pectus excavatum
25. Marfan’s syndrome: arachnodactyly
26. Osteogenesis imperfecta
27. Osteogenesis imperfecta: eye
28. Pseudoxanthoma elasticum: neck
29. Pseudoxanthoma elasticum: angioid streaks
30. Ehlers-Danlos syndrome: osteoarthritis, shoulder
(radiograph)
31. Ehlers-Danlos syndrome: spondylolisthesis, lumbar spine
(radiograph)
32. Marfan’s syndrome: scoliosis, lumbar and thoracic spine
(radiographs)
33. Marfan’s syndrome: valvular heart disease (radiograph)
34. Osteogenesis imperfecta: leg (clinical and radiographs):
35. Osteogenesis imperfecta: skull (radiograph)
36. Osteogenesis imperfecta: lower extremities (radiograph)
37. Osteogenesis imperfecta: lower extremities (radiograph)
38. Scheuermann’s disease: thoracic spine (radiograph)
39. Tarsal coalition (lateral radiograph)
40. Tarsal coalition (CT scan)
41. Syringomyelia and Arnold-Chiari malformation: cervical
spine (MRI)مطالب دیگر:
📚دانلود تحقیق در موردتاریخچه پرچم ایران📚دانلود تحقیق در موردتاریخچه پزشکی📚دانلود تحقیق در موردتاریخچه پست📚دانلود تحقیق در موردتاریخچه پلیس در ایران 17 ص📚دانلود تحقیق در موردتاریخچه پوستر 11 ص📚دانلود تحقیق در موردتاریخچه پیدایش الکترومغناطیس 40 ص📚دانلود تحقیق در موردتاریخچه پیدایش خط و الفبا📚دانلود تحقیق در موردتاریخچه چوب 63 ص📚دانلود تحقیق در موردتاریخچه کشاورزی در جهان 56 ص📚دانلود تحقیق در موردتاریخچه کشتی📚دانلود تحقیق در موردتاریخچه گچ📚دانلود تحقیق در موردتاریخچه ی حذف صفر از پول ملی📚دانلود تحقیق در موردتاریخچه ی ریاضیات 35 ص📚دانلود تحقیق در موردتاریخچه ی ماشین آلات کشاورزی📚دانلود تحقیق در موردتاریخچه-اجماع-18-ص📚دانلود تحقیق در موردتاریخچه-استفاده-از-اطلاعات-خاص-10-ص📚دانلود تحقیق در موردتاریخچه-بدمینتون-20-ص📚دانلود تحقیق در موردتاریخچه-تلفن-30-ص📚دانلود تحقیق در موردتاریخچه-تنیس-10ص📚دانلود تحقیق در موردتاریخچه-شنا-17-ص📚دانلود تحقیق در موردتاریخچه-شیشه-38-ص📚دانلود تحقیق در موردتاریخچه-لینوکس-12-ص📚دانلود تحقیق در موردتاریخچه-مشاوره-در-جهان-13-ص📚دانلود تحقیق در موردتاریخچه-هندبال-15ص📚دانلود تحقیق در موردتاریخچه-کامپیوتر-38-ص