لینک دانلود(تحقیق بررسي ميزان افسردگي امدادگران مرد جمعيت هلال احمر)

تحقیق بررسي ميزان افسردگي امدادگران مرد جمعيت هلال احمر|لینک دانلود|اُ اِچ|35009810|تحقیق افسردگي امدادگران ,تحقیق در مورد افسردگي امدادگران ,دانلود تحقیق افسردگي امدادگران ,پروژه افسردگي امدادگران ,مقاله افسردگي امدادگران ,پایان نامه پیرامون افسردگي امدادگران ,تحقیق روانشناسی افسردگي امدادگران ,تحقیق روانشناسی
در حال حاظر شما فایل با عنوان تحقیق بررسي ميزان افسردگي امدادگران مرد جمعيت هلال احمر را دنبال می کنید .


فهرست مطالب
چكيده
فصل اول 1
مقدمه 2
بيان مسئله 4
اهميت و ضرورت كار 5
فرضيه تحقيق 5
تعريف نظري 6
تعريف عملياتي 7
فصل دوم : سابقه پژوهش 8
استرس و سندرم فرسودگي 9
افسردگي 10
افسردگي زيست - شيميايي 12
افسردگي واكنشي 14
مدل سليه از استرس 16
افسردگي 16
سرزنش خود 17
نوميدي 18
ترحم به خود 19
معضل افسردگي واقعاً تا چه حد جدي است 20
نظريه روانكاوي 21
نظريه هاي يادگيري 23
رويكرد شناختي 24
تعريف 24
افسردگي واكنشي 26
افسردگي درون زاد 27
افسردگي روان زاد 28
تشخيص و سنجش افسردگي 29
اختلال افسردگي عمده 30
اختلال افسرده خلقي 31
علايم افسردگي 33
چگونگي مقابله با افسردگي 34
روش هاي درمان افسردگي 35
روش بازسازي شناختي براي درمان افراد افسرده 36
روش دو ستوني 36
درمان كوتاه مدت 38
مشاوره و روان درماني گروهي 39
چه عوامل رواني- اجتماعي در افسردگي دخيل هستند 39
چگونه كسي مي تواند بفهمد آيا افسرده است يا خير 40
خسارت استرس 42
روند استرس 43
نشانه هاي هيجاني افسردگي 44
به هنگام افسردگي چه كاري بايد انجام دهيم 47
ديدگاههاي نظري درباره افسردگي 49
تعريف امدادگر 53
خصوصيات يا ويژگيهاي امدادگر 53
تعريف كمكهاي اوليه و امداد 54
هدف ما از كمكهاي اوليه 54
تعريف عمليات نجات 55
تعريف ديگر امدادگر 55
تعريف كمك هاي اوليه 55
بقيه ويژگي هاي يك امدادگر 55
حفظ آرامش در ارائه كمكهاي اوليه 56
وظايف امدادگر 58
نحوه مراقبت از خود 59
كنترل استرس 59
واكنش به استرسها 59
واكنش هاي ديررس 60
واكنش هاي شديد 61
مروري بر سابقه پيشينه تحقيق 62
فصل سوم: طرح پژوهش 70
طرح پژوهش 71
جامعه پژوهش 72
نمونه پژوهش 72
روش نمونه گيري 73
ابزار پژوهش و روش جمع آوري اطلاعات 74
روش آماري 75
فصل چهارم: آمار 76
مقدمه 77
آمار توصيفي 91
آمار استنباطي 93
فرض صفر 93
فرض خلاف 93
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري 94
بحث و نتيجه گيري 95
محدوديت هاي پژوهش 97
پيشنهادات 98
منابع و مآخذ 99
پيوست

بخشی از متن تحقیق:
چكيده تحقيق :
موضوع پژوهش حاضر بررسي بين ميزان افسردگي امدادگران مرد هلال احمر شهرستان كرج با سابقة فعاليت امدادي آنهاست كه بدين منظور 25 امدادگري كه بيش از 4 سال سابقة فعاليت داشتند و 25 امدادگري كه كمتر از4 سال سابقة فعاليت داشتند به شيوة نمونه گيري در دسترس انتخاب و افسردگي آنها با پرسشنامة افسردگي بك سنجيده شد و در اين پژوهش يك فرضيه شكل گرفت : ميزان افسردگي در امدادگران مردي كه بيش از چهار سال سابقه در فعاليت امدادي دارند بيشتر از افسردگي امدادگران مردي است كه كمتر از چهار سال سابقه در فعاليت امدادي دارند.
براي بررسي فرضيه فوق از آزمون t استيودنت استفاده شد و چون t بدست آمده (917%) در سطح (05%) و (01%) كوچكتر از t جدول است بنابراين فرضية فوق رد و فرضية صفر تاييد مي‌شود و اين نتيجه بدست آمد كه بين ميزان افسردگي امدادگراني كه بيش از چهار سال سابقه دارند با امدادگراني كه كمتر از چهار سال سابقه دارند تفاوت معنا دار وجود ندارد.
مقدمه
خلق يا mood ماية هيجاني يك وضعيت عاطفي پايدار است كه در طول طيفي بهنجار از غم تا شادي تجربه مي‌شود. اختلالات خلقي با احساسهاي نابهنجار افسردگي يا سرخوشي مشخص مي‌شود كه در برخي موارد شديد با خصوصيت پسيكوتيك همراهند. اختلالات خلقي به انواع اختلالات دو قطبي و اختلالات افسردگي تقسيم مي‌شوند. اين علايم در برخي گروههاي خاص از نظر جنس و سن و وضعيت رواني و اجتماعي افراد متفاوت مي‌شود....

این تحقیق با فرمت word قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.
تعداد صفحات تحقیق: 109
مطالب دیگر:
نقشه ی بخش های شهرستان بستان آبادترجمه مقاله فرکانس تضعیف کننده (Frequency lowering)نقشه ی بخش های شهرستان آذرشهرنقشه ی بخش های شهرستان چاراویماقنقشه ی بخش های شهرستان هریسنقشه ی بخش های شهرستان هشترودنقشه ی بخش های شهرستان جلفانقشه ی بخش های شهرستان کلیبرنقشه ی بخش های شهرستان ملکاننقشه ی بخش های شهرستان مراغهنقشه ی بخش های شهرستان مرندنقشه ی بخش های شهرستان میانهنقشه ی بخش های شهرستان اسکونقشه ی بخش های شهرستان سرابنقشه ی بخش های شهرستان شبسترنقشه ی بخش های شهرستان تبریزنقشه ی بخش های شهرستان ورزقاننقشه ی بخش های شهرستان دشتستاننقشه ی بخش های شهرستان دشتینقشه ی بخش های شهرستان دیرنقشه ی بخش های شهرستان دیلمنقشه ی بخش های شهرستان گناوهنقشه ی بخش های شهرستان جمنقشه ی بخش های شهرستان کنگاننقشه ی بخش های شهرستان تنگستان