لینک دانلود(دانلود تحقیق درباره تغییرات رشد جمعیت)

دانلود تحقیق درباره تغییرات رشد جمعیت|لینک دانلود|اُ اِچ|942252|دانلود تحقیق,تغییرات رشد جمعیت,تحقیق رشته جمعه شناسی
در حال حاظر شما فایل با عنوان دانلود تحقیق درباره تغییرات رشد جمعیت را دنبال می کنید .

تعداد صفحات:109

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

لینک دانلود پایین صفحه

مقدمه

در دوران ما قبل كشاورزي، دوره گردآوري خوراك، انسانها علاوه بر مشكل كمبود غذا، با خطرات زيادي از جمله خطر حيوانات وحشي، سيل، رعد و برق، طوفان و غيره مواجه بودند و به دليل ابتدايي بودن تكنولوژي آن زمان، انسانها توان مقابله با اين خطرات را نداشتند، بنابراين،مرگ و مير در آن دوران خيلي بالا بود. ولي با انقلاب كشاورزي، يكجانشيني و با توليد مازاد مواد غذايي، سطح مرگ ومير نسبتا پايين آمد و نرخ رشد جمعيت نيز تا اندازه اي افزايش يافت. بعد از آن با وقوع انقلاب صنعتي و بدنبال پيشرفتهايي كه در زمينه هاي فني و تكنولوژيكي، بهداشتي و درماني، وضع تغذيه، حمل و نقل و ارتباطات صورت گرفت، مرگ و مير كاهش پيدا كرد. اين مسئله ابتدا در كشورهاي توسعه يافته رخ داد، بعد از جنگ جهاني دوم، بدنبال صدور تكنولوژي درمان و كنترل مرگ به كشورهاي در حال توسعه، سطح مرگ و مير در اين دسته از كشورها نيز با شتاب بيشتري شروع به كاهش كرد كه طبيعتا رشد فزاينده جمعيت اين كشورها را در پي داشت. البته بيشترين كاهش مرگ و مير مربوط به مرگ و مير كودكان و اطفال بود. محاسبات مك كئون[1] (1975) نيز بيانگر اين نكته است:

«يك سوم از كاهش عمومي مرگ و مير در انگلستان مرتبط با كاهش مرگ ومير در نخستين سال زندگي و نيمي از آن مرتبط با كاهش مرگ ومير در پنج سال اول زندگي بوده است» (ميرزايي، 1380: 271).

در حال حاضر ميزان مرگ و مير كودكان در كشورهاي در حال توسعه خيلي بالاتر از كشورهاي توسعه يافته است، اينكه چه عواملي باعث بالا نگه داشته شدن اين ميزان در كشورهاي در حال توسعه مي‌شود، بر اهميت بررسي عوامل مؤثر بر مرگ و مير كودكان و مكانيسم تأثيرگذاري آنها مي‌افزايد. بنابراين در اين تحقيق تلاش مي‌شود عوامل مؤثر بر مرگ و مير كودكان شهر ميانه مورد بررسي قرار بگيرد تا با آگاهي بيشتر از اين عوامل و مكانيسم تأثيرگذاري آنها، راه‌حل‌هاي بهتري جهت كاهش ميزان مرگ و مير كودكان ارائه گردد.

در فصل اول پس از بيان مسئله و تبيين اهميت موضوع، به بيان اهداف تحقيق پرداخته شده است. در ادامه نيز نظري اجمالي به تحولات جمعيت جهان و ايران، تحولات مرگ و مير در جهان و ايران انداخته شده است و در آخر همين فصل اشاره اي به ويژگيهاي شهر ميانه شده است.

فصل دوم نيز شامل تئوريهاي مرگ و مير، پيشينه تحقيق و مدل تحليلي تحقيق مي باشد. در فصل چهارم نيز، روش شناسي تحقيق، چارچوب تحليلي تحقيق، فرضيه‌ها، تعاريف مفهومي و عملياتي متغيرهاي مستقل و وابسته آورده شده است.

در فصل چهارم ابتدا توصيف داده ها و سپس تحليل دو متغيره آنها صورت گرفته است. بدليل اسمي (دو حالته) بودن متغير وابسته، براي بررسي دقيق تر روابط بين متغيرهاي مستقل و متغير وابسته از روش رگرسيون لوجستيك استفاده شده است. تحليل و تفسير اين روش در قسمت پاياني فصل چهارم ميان گرديده است و در فصل پنجم، نتيجه گيري تحقيق آورده شده است.


طرح مسأله

مرگ و مير يكي از مؤلفه‌هاي اصلي جمعيتي است كه نقش مهمي در تعيين رشد جمعيت ايفا مي‌كند. بنابراين انسانها از دير بازتلاش كرده اندتا با كنترل اين مولفه ، كنترل رشد جمعيت را تا حدودي در اختيار خود داشته باشند. سياست جمعيتي در مورد مرگ و مير، هميشه و درهمه جا بدينگونه بوده است كه ميزان مرگ و مير به حداقل رسانيده شود. در رابطه با همين موضوع زنجاني اين چنين مي گويد؛ «هر چند كه نمي توان نقطه شروع تفكر انسان در باره مرگ را تعيين كرد، ليكن به حكايت يافته هاي باستان شناسي و اسناد مذهبي مي توان بر اين نكته تاكيد گذاشت كه تلاش براي درك اسرار مرگ و چگونگي آن از نخستين موضوعات مورد توجه انسان بوده است، شايد به همين دليل است كه در جمعيت شناسي نيز، مطالعه علمي مرگ و مير پيش از ساير موضوعات مورد توجه بوده است».(زنجاني،57:1379)

بشر همواره تلاش كرده است تا با شناختن عوامل موثر بر مرگ و مير، زمان وقوع آن را به تاخير بياندازد چراكه مرگ امر همه گير و گريز ناپذيري هست، و هميشه اين اميد وجود داشته است كه مي توان آن را به تأخير انداخت و يا تحت كنترل در آورد. در نتيجه همين تلاش ها بود كه چند سالي بر عمر كوتاه آدمي افزوده شد و اميد به زندگي كه در گذشته به بالاتر از 30 سال نمي رسيده، اكنون به بالاي 70 سال رسيده است. بدين ترتيب كه بعد از انقلاب صنعتي، همزمان با تحولات اساسي در زمينه هاي گوناگون زندگي، با كشف آنتي بيوتيكها و توليد گسترده واكسن و داروها، سطح مرگ و مير در كشور هاي توسعه يافته پايين آمد. در سالهاي بعد از جنگ جهاني دوم، در كشورهاي در حال توسعه نيز، بدليل تكنولوژي وارداتي از كشورهاي توسعه يافته، سطح مرگ و مير كاهش يافت. بدنبال كاهش ميزان عمومي مرگ ومير ، ميزان مرگ و ميرنوزادان و اطفال نيز كاهش اساسي يافته است.به طوري كه اين ميزان در شروع قرن نوزدهم در كشورهاي توسعه يافته حدود 200 در هزار بودو اكنون تا حدود 5 در هزار در بعضي از كشورهاي توسعه يافته كاهش پيدا كرده است. اما در كشورهاي در حال توسعه اين ميزان در مقايسه با كشورهاي توسعه يافته بالا است. واين نشان دهنده اين است كه هنوز پتانسيل كاهش اساسي در مرگ و مير كودكان در كشورهاي در حال توسعه وجود دارد و برنامه ريزي هاي دقيق، همچنين سياستهاي اجرايي لازم جهت كاهش اين ميزان ضروري است. اين امر تحقق نخواهد يافت مگر با شناخت بهتر عوامل موثر بر مرگ و مير كودكان.

در واقع اختلاف در ميزان مرگ و مير كودكان ، در بين جوامع مختلف و حتي در سطح داخلي يك جامعه ناشي از تفاوت در عوامل موثر بر مرگ ومير كودكان مي باشد، لذا با شناخت بيشتراين عوامل ،مي توان مهمترين گامها را جهت كاهش اين ميزان برداشت. بنابراين در اين در اين تحقيق تلاش مي شود تاثير عوامل اقتصادي – اجتماعي، عوامل جمعيت شناختي، همچنين تاثير عامل استقلال زنان بر مرگ و مير كودكان شهر ميانه مورد بررسي قرار گيرد. تا مشخص شود ،چه عواملي در كاهش دادن ميزان مرگ و ميركودكان موثر ند. مكانيسم تا ثير گذاري آنها چگو نه است؟و چگونه ميتوان با توجه به اين عوامل ،ميزان مرگ و مير كو د كان را پايين تر آورد.مطالب دیگر:
🔗تحقیق پراگما🔗نقشه های اتوکد کامل پل🔗نقشه جزئیات پل کابلی🔗نقشه های کامل اتوکد پل روگذر🔗نقشه های اتوکد بانک🔗نقشه های اتوکد بیمارستان🔗پلان شبکه آبیاری فضای سبز🔗نقشه های اتوکد مدرسه🔗نقشه اتوکد ساختمان مسکونی 3 طبقه🔗پکیج نقشه های کامل اتوکد یک پروژه راه🔗تحقیق پيشگيري از جرم🔗تحقیق تجربیاتی کاربردی در سنجش و ارزشیابی دانش آموزان🔗تحقیق تنظیم خودکار کنترل‌ کننده‌ (PID) با استفاده از گروه ذرات بهینه‌ سازی (PSO) الگوریتم برای کنترل🔗تحقیق حقوق جزا🔗تحقیق علل پرخاشگری، بددهنی و عصبانیت در کودکان🔗تحقیق گسترش یک روش آموزشی ترکیبی به منظور پرورش سواد اطلاعاتی در تحصیلات روان ‌شناسی مردم آلمان🔗پاورپوینت گروه هتل های هیلتون🔗نقشه اتوکد بازارچه🔗نقشه های اتوکد ساختمان مسکونی 3 طبقه🔗نقشه های اتوکد ساختمان مسکونی 4 طبقه🔗تحقیق مفهوم شناسی پلیس و وظایف آن🔗تحقیق تأثیرات خاک های نرم بر روی طرح طیف ها🔗تحقیق تخمین عوامل کاهش قدرت برای سیستم های الاستوپلاستیک یک روش جدید🔗تحقیق بررسی رابطه بین استرس شغلی و رفتارهای انحرافی کارکنان با منبع کنترل (درونی - بیرونی)🔗تحقیق اقتصاد و علم در دوران صفویان