لینک دانلود(رابطه بین شبکه های اجتماعی مجازی و هویت جمعی)

رابطه بین شبکه های اجتماعی مجازی و هویت جمعی|لینک دانلود|اُ اِچ|42079010|پایان نامه شبکه های اجتماعی مجازی,مفهوم شبکه های اجتماعی مجازی,نقش شبکه های اجتماعی مجازی,نظریه های شبکه های اجتماعی مجازی,آسیب های شبکه های اجتماعی مجازی,تاریخچه شبکه های اجتماعی مجازی در ایران,علل گرایش به شبکه های اجتماعی مجازی,رابطه شبکه های اجتماعی مجازی و هویت جمعی,تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر هویت جمعی
در حال حاظر شما فایل با عنوان رابطه بین شبکه های اجتماعی مجازی و هویت جمعی را دنبال می کنید .

هدف از این پایان نامه بررسی دانشجویان می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات193حجم420/250 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل

از آنجا که ارتباطات، اعم از فردی و اجتماعی، سنتی یا مدرن، نقش بسزایی در شکل گیری هویت دارند، بالطبع، تحول در نظام های ارتباطی می تواند دگرگونی های عمده ای در روند تکوین هویت ایجاد کند. به طور کلی رسانه های نوین ارتباطی فرصت های نوینی را در جهت تعامل خود و شبکه و فرایند شکل گیری هویت به وجود آورده اند و این رسانه های نوین می توانند تأثیرات مثبت و منفی زیادی بر هویت افراد ایجاد کنند.

از آنجایی که شبکه های اجتماعی مجازی تحول عمیقی در ارتباطات بین مردم ایجاد کرده است و کاربران را قادر کرده است با افرادی دیگر از کشور های با فرهنگ های متفاوت ارتباط برقرار کند و به تعامل و گفتگو و تبادل اطلاعات بپردازد و همچنین اینکه شبکه های اجتماعی مجازی کاربردهای متفاوتی که توسط خود اینترنت، وبلاگ‌ها، ایمیل و ... را که جداگانه هر کدام به کاربران ارائه می دادند را یک جا جمع کرده و همه این کارکردها و کاربردها را شاید هم بیشتر از این‌ها به کاربران خود ارائه می دهد.

این فناوری های نوین ارتباطی که شبکه های اجتماعی مجازی یکی از مهمترین آن‌ها می باشد مرزهای سنتی و فرضی جغرافیایی و زمانی را درهم شکسته و افراد را از بند مرزها رها ساخته است. به طور کلی می توان گفت که استفاده از این فناوری های نوین بخصوص در بین جوانان و نوجوانان های تأثیرات عمیقی بر ارزش های این جوانان و نوجوانان گذاشته و باعث تغییراتی در هویت و سبک زندگی این گروه سنی شده است. پژوهش حاضر با هدف (ملی، قومی، مذهبی وجهانی) انجام شده است.


فهرست مطالب

1- فصل اول: کلیات 1
1-1-مقدمه 2
1-2-بیان مساله 4
1-3-اهداف تحقیق 7
1-4- اهمیت و ضرورت تحقیق 7
1-5- تعاریف مفاهیم و اصطلاحات کلیدی 9

2- فصل دوم: چارچوب نظری و تجربی تحقیق 10
2-1- پیشینه تحقیق 11
2-1- 1-مطالعات انجام شده داخلی 11
2-1-2- مطالعات انجام شده خارجی 14
2-1- 3-جمع بندی پیشینه تحقیق 17
2-2- مبانی نظری 18
2-2-1- هویت 18
2-2-1-1- هویت اجتماعی 19
2-2-1-2 کنش متقابل نمادین 20
2-2-1-3- سایر نظریه پردازان 21
2-2-2- شبکه های اجتماعی مجازی 23
2-2-3- شبکه های اجتماعی مجازی و هویت 25
2-2-3-1- بری ولمن 25
2-2-3-2-آنتونی گیدنز 26
2-2-3-3- رولند رابرتسون 27
2-2-3-4- مالکوم واتزر 28
2-2-3-5- مانوئل کاستلز 30
2-2-3-6- حوزه عمومی هابرماس 31
2-2-3-7- نظریه کاشت 31
2-2-3-8-نظریه استفاده و رضامندی 32
2-2-3-9- فیس بوک و هویت 32
2-3- چارچوب نظری تحقیق 34
2-4- فرضیه های تحقیق 37

3-فصل سوم: روش شناسی 39
3-1- روش و ابزار جمع آوری اطلاعات 40
3-2- تعاریف مفاهیم 40
3-2-1- تعاریف مفهومی متغیرهای تحقیق 40
3-2-2- تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق 43
3-3- سنجش 48
3-3-1 طیف لیکرت 48
3-4- اعتبار و پایایی 49
3-5- جامعه آماری و حجم نمونه 50
3-6- مراحل انتخاب نمونه 50
3-7- ابزار های تحلیل داده ها 52


4- فصل چهارم:یافته های تحقیق 53
4-3-وضعیت تأهل پاسخگویان
جدول شماره (4-3) توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت تأهل
4-4-تحصیلات پاسخگویان
جدول شماره (4-4) توزیع پاسخگویان برحسب تحصیلات
4-5-دانشکده
جدول شماره (4-5) توزیع پاسخگویان به تفکیک دانشکده
4-6-میزان درآمد پاسخگویان
جدول شماره (4-6) توزیع پاسخگویان برحسب میزان درآمد خانوار
4-7-تعلق داشتن به طبقه
جدول شماره (4-7). توزیع پاسخگویان به تفکیک تعلق داشتن به طبقه
4-8-قومیت پاسخگویان
جدول شماره (4-8) توزیع پاسخگویان برحسب قومیت
4-9-میزان استفاده از اینترنت
جدول شماره (4-9) توزیع پاسخگویان به تفکیک میزان استفاده از اینترنت
4-10-عضویت در شبکه های اجتماعی مجازی
جدول شماره (4-10) توزیع پاسخگویان برحسب عضویت در شبکه های اجتماعی مجازی
4-11-میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی
جدول شماره (4-11) توزیع پاسخگویان برحسب میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی
4-12-سابقه عضویت از شبکه های اجتماعی مجازی
جدول شماره (4-12) توزیع پاسخگویان برحسب سابقه عضویت در شبکه های اجتماعی
4-13-تعداد دوستان در شبکه های اجتماعی مجازی
جدول شماره (4-13). توزیع پاسخگویان برحسب تعداد دوستان در شبکه های اجتماعی
4-14-میزان احساس آزادی در شبکه های اجتماعی مجازی
4-15-نوع استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی
جدول شماره (4-15). توزیع پاسخگویان برحسب نوع استفاده از شبکه های اجتماعی
4-16-نوع صفحات ایجاد شده و نوع اشتراک گذاری مطالب در شبکه های اجتماعی
جدول شماره (4-16) توزیع پاسخگویان برحسب اشتراک و نوع صفحات ایجاد شده در شبکه های اجتماعی
4-17-نوع لایک و کامنت
جدول شماره (4-17). توزیع پاسخگویان برحسب نوع لایک و کامنت در شبکه های اجتماعی
4-18-نوع گروه ها و تالارها
جدول شماره (4-18). توزیع پاسخگویان برحسب نوع عضویت در گروه ها و تالارها در شبکه های اجتماعی
-19-نوع مخاطب
جدول شماره (4-19). توزیع پاسخگویان برحسب نوع مخاطبان در شبکه های اجتماعی
-20-نوع اخبار در شبکه های اجتماعی مجازی
جدول شماره (4-20) نوع اخبار پاسخگویان در شبکه های اجتماعی مجازی
4-21-میزان تعلق به هویت ملی
جدول شماره (4-22-1). توزیع پاسخگویان برحسب میزان تعلق به هویت ملی به تفکیک گویه
جدول شماره (4-21-2). توزیع پاسخگویان برحسب میزان تعلق به هویت ملی
4-22- میزان تعلق به هویت قومی
جدول شماره (4-22-1). توزیع پاسخگویان برحسب میزان تعلق به هویت قومی به تفکیک گویه
جدول شماره (4-22-2). توزیع پاسخگویان برحسب میزان تعلق به هویت قومی
4-23-میزان تعلق به هویت مذهبی
جدول شماره (4-23-1). توزیع پاسخگویان برحسب میزان تعلق به هویت مذهبی به تفکیک گویه
میزان را دارند.
جدول شماره (4-23-2). توزیع پاسخگویان برحسب میزان تعلق به هویت مذهبی
4-24-میزان تعلق به هویت جهانی
جدول شماره (4-24-1). توزیع پاسخگویان برحسب تعلق به هویت جهانی
جدول شماره (4-24-2). توزیع پاسخگویان برحسب تعلق به هویت جهانی
4-25-رابطه بین ابعاد هویت جمعی (هویت ملی، قومی، مذهبی و جهانی)
4-26-رابطه بین ابعاد هویت ملی
جدول (4-26) رابطه بین ابعاد هویت ملی
4-27-رابطه بین ابعاد هویت مذهبی
جدول (4-27) رابطه بین ابعاد هویت مذهبی
-رابطه بین ابعاد هویت قومی
4-2- آزمون فرضیات 82


5- فصل پنجم: نتیجه گیری
5-1- بحث و نتیجه گیری 112
5-2- پیشنهادات 118

منابع

پیوست


"

مطالب دیگر:
بیش از 400 نمونه سوال ریاضی ششم فصل به فصل همراه ازمون های نوبت اول و نوبت دوم و هماهنگسوالات نوبت اول و دوم ریاضی ششم ابتدایی (400 نمونه سوال)دانلود فایل‌های بسته آماده‌چاپ و نصب 296 تابلو اعلانات مسجدنما، هفته چهارم آبان ۱۳۹۸10 نمونه قالب پایان نامه برای ارائه10 قالب پاورپوینت درسی و دانشگاهی16 تم متنوع تجاری15 قالب پاورپوینت رشته های پزشکی۱۸ تم طبیعت و محیط زیستپرنده پر شکسته نوشته: قاضی سعیدپشت آن مرداب وحشی، قاضی سعیدپلنگ نوشته : قاضی سعیدقالب سایتقالب htmlقالب سایت شرکتیقالب سایت وبلاگیمجموعه قالب پایان نامه و ارائه همراه با قالب های متنوع برای ارائه های دانشگاهیتابستان وتب نوشته قاضي سعيدتابوت سرخ - نوشته پرويز قاضي سعيدتپه هاي بلند اندوه - نوشته قاضي سعيدتوطئه بزرگ - نوشته پرويز قاضي سعيدجاسوسه‌اي در برلين - نوشته قاضي سعيدجوانه هاي پائيزي - نوشته قاضي سعيدچشم‌ها - شاهكار پرويز قاضي سعيدچهار جاني خطرناك، نوشته قاضي سعيدحجله‌اي در شهر ممنوع نوشته قاضي سعيد