لینک دانلود(دانلود پاورپوینت شیمی فیزیک 231 اسلاید)

دانلود پاورپوینت شیمی فیزیک 231 اسلاید|لینک دانلود|اُ اِچ|40106914|دانلود شیمی فیزیك 231 اسلاید,تحقیق شیمی فیزیك 231 اسلاید,مقاله شیمی فیزیك 231 اسلاید,شیمی فیزیك 231 اسلاید
در حال حاظر شما فایل با عنوان دانلود پاورپوینت شیمی فیزیک 231 اسلاید را دنبال می کنید .

قسمتی از محتوی ورد

تعداد اسلاید : 231 صفحه

تعداد واحد=3 شیمی فیزیك 2 منبع: شیمی فیزیک 2 تالیف: دکتر حسین آقایی انتشارات: دانشگاه پیام نور تهیه کننده: محسن افتاده- عضو هیئت علمی مرکز اصفهان تاریخ: 1/6/1385 رشته شیمی مطالعه ترمودینامیكی محلولها و تعادلات فازی شیمی فیزیك 2 فصل 1 : مطالعه سیستم های چند فاز فصل 2 : بررسی ترمودینامیكی سیستم های دو جزئی فصل 3 : نمودار های تعادل فازی در سیستم های دو جزئی و سه جزئی بخش اول فصل اول - فاز ، اجزاء و سازنده های مستقل - درجات آزادی و قاعده فاز - شرایط برقراری تعادل - سیستم یك جزئی و نمودار فاز - معادله كلاپیرون – كلازیوس - انواع تبدیلات فازی - مثالها - تمرین ها - جوابها مطالعه سیستم های چند فازی فاز: قسمتی از یك سیستم یا تمامی آن كه از نظر حالت و خواص فیزیكی و شیمیائی و نسبت اجزای سازنده كاملاٌ همگن باشد.
اجزاء : به اجسام موجود در سیستم شركت كننده ها و یا اجزا اطلاق میشود (n).
یك جسم شیمیائی خواه در یك فاز یا در چند فاز باشد همواره به یك جزء یا شركت كننده محسوب میشود.
سیستم های چند فازی سیستم های چند فازی سازنده های مستقل : حداقل اجسام شیمیائی لازم برای تشكیل سیستم مورد مطالعه ( c).
1- هر گاه در یك شرایط معین امكان انجام هیچ واكنش شیمیائی در بین شركت كننده های یك سیستم در میان نباشد، تعداد اجزاء با تعداد سازنده های مستقل برابراست.
قاعده: سیستم های چند فازی سیستم های چند فازی 2- به ازای هر واكنش شیمیائی مستقل در بین اجزاء (p)، تعداد سازنده های مستقل یك واحد از تعداد اجزاء كمتر است.
3- به ازای برقراری هر شرط موازنه ای جرم و بار(q)، تعداد سازنده های مستقل یك واحد كمتر از تعداد اجزاء است.
سیستم های چند فازی سیستم های چند فازی خواص فاز: هر یك از فازها در یك سیستم دارای خواصی است كه با دو دسته از متغیرها بیان میشوند: متغیرشدتی: به مقدار فازمورد نظر بستگی ندارد.
مانند چگالی دما فشار متغیر مقداری: به مقدار فاز مورد نظر بستگی دارد.
مانند انرژی جرم حجم سیستم های چند فازی سیستم های چند فازی توصیف سیستم:: تعیین برخی از متغیرها برای فازهای موجود در سیستم كه شامل غلظت هر یك از اجزاء مستقل و دما و فشار است.
سیستم های چند فازی سیستم های چند فازی درجه آزادی:حداقل متغیرهای شدتی لازم كه بایستی مستقلاٌ معلوم شوند تا به كمك آنها بتوان بقیه متغیرهای سیستم معلوم گردند.
حداقل متغیرهای شدتی كه بتوان آنها را مستقلاٌ تغییر داد بدون آنكه در تعداد فاز های موجود در حال تعادل تغییری حاصل شود.
سیستم های چند فازی سیستم های چند فازی قاعده فاز تعداد درجات آزادی یك سیستم چند فازی در حال تعادل F = C – P + 2 سیستم های چند فازی سیستم های چند فازی تعادل: عدم تغییر متغییر های توصیف كننده سیستم نسبت به دما شرط تعادل: برقراری تعادلات گرمائی، مكانیكی و شیمیائی در بین فازهای موجود در سیستم ( تعادل ترمودینامیكی) سیستم های چند فازی سیستم های چند فازی شرط تعادل مكانیكی: برابری فشار شرط تعادل شیمیائی: برابری پتانسیل شیمیائی شرط تعادل گرمائی: برابری دما سیستم های چند فازی سیستم های چند فازی مثال1: مقداری PCl5 در ظرفی قرار می دهیم تا تعادل زیر برقرار گردد: تعداد اجزاء و تع


مطالب دیگر:
🔍نمایش اعداد اعشاری🔍نمایش اعشاری عددها🔍نمایش عدد های تقریبی روی محور🔍نمو فصل 11🔍نمودار ها و تفسیر نتیجه ها🔍نواحی انسانی چگونه پدید می اید؟🔍نور و مشاهده اجسام جلسه هفتم🔍نور و ویژگی های آن🔍نوع زیستی در نواحی گرم و مرطوب🔍نیرو فیزیک نهم فصل 5🔍واکنش دهنده محدود کننده و اضافی🔍وضع فرهنگی و سیاسی عصر ائمه ع🔍هندسه 1 دوم دبیرستان🔍هندسه 1 فصل 1 همنهشتیمثلث متساوی الساقین🔍هندسه 1 فصل 2 مساحت🔍هندسه 1 فصل 3 پاره خط های متناسب در مثلث های متشابه🔍هندسه 1 فصل 4 کره🔍هندسه 1 فصل 4 مکعب مستطیل و مکعب🔍هندسه 1 فصل 4 منشور و استوانه🔍هندسه 1 فصل 4 هرم و مخلوط🔍هندسه 1 فصل3 تالس در مثلث🔍هندسه 2 استدلال🔍هندسه 2 تبدیلات هندسی🔍هندسه 2 دایره🔍هندسه 2