لینک دانلود(پاورپوینت بررسی سبك اسناد (مكان كنترل) در عزت نفس دانشجویان 26 اسلاید)

پاورپوینت بررسی سبك اسناد (مكان كنترل) در عزت نفس دانشجویان 26 اسلاید|لینک دانلود|اُ اِچ|40105820|پاورپوینت بررسی سبك اسناد (مكان كنترل) در عزت نفس دانشجویان
در حال حاظر شما فایل با عنوان پاورپوینت بررسی سبك اسناد (مكان كنترل) در عزت نفس دانشجویان 26 اسلاید را دنبال می کنید .

چكیده

این پژوهش از نوع پژوهش های همبستگی و پس رویدادی (علّی) است كه به منظور بررسی رابطه سبك اسنادی و عزت نفس در دانشجویان صورت گرفته است. بدین منظور نمونه ای به حجم 50 نفر به صورت تصادفی طبقه ای از بین دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد نیشابور انتخاب شدند. سبك اسنادی آزمودنی ها به وسیله پرسش نامه سبك اسنادی راتر و عزت نفس آن ها به وسیله پرسش نامه عزت نفس كوپر اسمیت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پرسش نامه ها با استفاده از شیوه های آمار توصیفی و استنباطی (آزمونF ، t استودنت و r) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتایج پژوهش بیان گر این بود كه بین سبك اسنادی دانشجویان و عزت نفس آن ها رابطه معنی داری وجود ندارد. هم چنین، بین سبك اسنادی و ویژگی های دموگرافیك آزمودنی ها (مانند سن، جنس، رشته تحصیلی، پایه تحصیلی و ترتیب تولد) تفاوت معناداری مشاهده نشد. نتایچ پژوهش هم چنین بیان گر این بود كه بین عزت نفس دختران و پسران تفاوت معناداری وجود ندارد. به طور كلی، می توان نتیجه گیری نمود كه عزت نفس آزمودنی ها پایه ها و دلایل دیگری دارد كه مكان كنترل (درونی و بیرونی) تأثیر چندانی بر آن ندارد.


مطالب دیگر:
🔗تحقيق هوش و عوامل موثر در کم هوشی🔗تحقيق هوش هيجاني بهمراه پرسشنامه🔗تحقيق هوش هاي متفاوت🔗شیپ فایل کاربری اراضی استان لرستان🔗تحقيق پيرامون استرس بهمراه پرسشنامه🔗تحقيق همه‌گيرشناسي، سبب‌شناسي و مداخلات پيشگيرانه در اختلالات رواني اجتماعي دانش‌آموزان🔗تحقيق همجنس بازی🔗شیپ فایل کاربری اراضی استان سمنان🔗تحقيق همبستگي بين اختلافات خانوادگي و افت تحصيلي بهمراه پرسشنامه🔗تحقيق عدالت فردي و اجتماعي🔗شیپ فایل کاربری اراضی استان چهارمحال و بختیاری🔗تحقيق نگاهی گذرا به رويکردهای فلسفی انديشه ورزان معاصر🔗تحقيق نگاهی به علل و پيامدهای فرار دختران از خانه🔗تحقيق نگاهي‌ به‌ پيشينة‌ نظرية‌ اتحاد عاقل‌ و معقول‌🔗تحقيق نگاهى به پديده پيرى در انسان🔗تحقيق نيازهاي اجتماعي نوجوانان🔗شیپ فایل کاربری اراضی استان آذربایجان غربی🔗تحقيق رويكردي اجتماعي به مطالعه ورزش🔗شیپ فایل کاربری اراضی استان اصفهان🔗شیپ فایل کاربری اراضی استان آذربایجان شرقی🔗شیپ فایل کاربری اراضی استان هرمزگان🔗شیپ فایل کاربری اراضی استان خراسان رضوی🔗شیپ فایل کاربری اراضی استان خوزستان🔗شیپ فایل کاربری اراضی استان خراسان جنوبی🔗شیپ فایل کاربری اراضی استان فارس