لینک دانلود(بررسی میزان بهره مندی و رضایت از رسانه های ارتباط جمعی در بین دانشجویان)

بررسی میزان بهره مندی و رضایت از رسانه های ارتباط جمعی در بین دانشجویان|لینک دانلود|اُ اِچ|40060903|بررسی میزان بهره مندی و رضایت از رسانه های ارتباط جمعی در بین دانشجویان
در حال حاظر شما فایل با عنوان بررسی میزان بهره مندی و رضایت از رسانه های ارتباط جمعی در بین دانشجویان را دنبال می کنید .

فصل اول: طرح پژوهش... 1

مقدمه. 2

1. بیان مسئله. 3

2. هدف اصلی تحقیق.. 5

3. ضرورت و اهمیت موضوع.. 6

فصل دوم: مرور ادبیات و پیشینه پژوهش... 7

مقدمه. 8

1. وسایل ارتباط جمعی.. 9

1- الف) کتاب؛ قدیمی ترین وسیله ارتباط جمعی.. 10

1- ب) روزنامه؛ ابزاری برای تفکر. 11

1- پ) مجلات؛ پاسخی به علایق متنوع.. 13

1- ت) رادیو. 15

1- ث) تلویزیون؛ محبوب ترین رسانه. 16

1- ج) ماهواره. 18

1- ج-1) ماهواره در ایران.. 20

1- چ) اینترنت... 20

1- چ-1) «مولتی مدیا» 24

1-چ-2) «ابرشاهراه های اطلاعاتی» 24

2. نقش و کارکردهای وسایل ارتباط جمعی.. 24

3. مفهوم مخاطب... 37

4. تحول مفهوم و ماهیت مخاطب... 38

5. مخاطب فعال و منفعل.. 39

6. رویکردهای بررسی مخاطب... 41

6- الف) تحقیق تأثیرها 41

6- ب) نقد ادبی.. 42

6- پ) مطالعات فرهنگی.. 43

6-ت) سنت تحلیل دریافت... 44

6- ه) استفاده و رضامندی.. 44

7. «رویکرد استفاده و رضامندی» 45

8. بنیادهای نظریه «استفاده و رضامندی» 49

9. ابعاد نظریه «استفاده و رضامندی» 50

ج

10. طرح دلایل و نظریه «استفاده و رضامندی» 53

11. نقد کارکردگرایی نظریه «استفاده و رضامندی» 56

12. « رویکرد استفاده و تأثیرات » 60

13. پیشینه پژوهش.... 62

13- الف) پژوهش های خارجی.. 62

13- ب) پژوهش های داخلی.. 64

13-پ) برجستگی این پژوهش نسبت به پژوهش های قبلی.. 66

14. سوالات و فرضیات اصلی تحقیق.. 67

فصل سوم: روش تحقیق.. 69

مقدمه. 70

1. روش تحقیق.. 71

2. جمعیت آماری.. 74

3. روش نمونه گیری و حجم نمونه. 74

4. ابزار و نحوۀ جمع آوری داده ها 75

5. فنون مورد استفاده برای تجزیه وتحلیل داده ها 76

6 . تعریف مفاهیم اصلی پژوهش.... 77

فصل چهارم: یافته های پژوهش... 81

مقدمه. 82

1. یافته‌های توصیفی.. 83

1- الف) اطلاعات عمومی پاسخگویان.. 83

1- ب) بررسی میزان استفاده از رسانه های مختلف از سوی پاسخگویان.. 88

1- پ) کتاب... 123

1- ت) مطبوعات... 126

1- ث) رادیو. 137

1- ج) تلویزیون داخلی.. 143

1- چ) تلویزیون خارجی.. 151

1- ح) اینترنت... 163

2. یافته‌های تحلیلی.. 170

3. یافته‌های جانبی پژوهش.... 200

فصل پنجم: جمع بندی و نتیجه گیری.. 215

مقدمه. 216

1. مرور یافته های توصیفی پژوهش.... 217

1-1) کتاب... 218

1-2) مطبوعات... 219

1-3) رادیو. 220

د

1-4) تلویزیون داخلی.. 221

1-5) تلویزیون خارجی.. 222

1-6) اینترنت و ابرشاهراه های اطلاعاتی.. 223

2. مرور یافته های تبیینی پژوهش.... 224

2-1) بررسی پاسخ سوالات پژوهش.... 224

2-2) بررسی نتایج آزمون فرضیات پژوهش.... 225

2-3) جمع بندی نهایی یافته های پژوهش.... 226

3. محدودیت های پژوهش.... 228

4. پیشنهادهای پژوهش.... 229

منابع و مآخذ.. 230

پیوست ها 234


مطالب دیگر:
📜اشنایی با طب نامرسوم📜اشنایی با قوانین و مقررات آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی📜اصطلاحات رایج درمدیریت بحران📜اصطلاحات مربوط به درجه حرارت📜اصل و فرع در طب اسلامی📜اصلاح الگوي مصرف در اموال عمومي بيت المال از منظر معارف اسلامي📜اصلاح ساختارمدیریتی اقتصادی بیمارستان اجلاس روساء📜اصلاح شیمیایی نشاسته ذرت📜اصلاح گل نرگس📜اصلاحات در نظام سلامت ايران📜اصلاحات در نظام سلامت ايران”بيمارستانهاي منتخب📜اصول ، فنون و هنر مذاكره با گرايش مقررات قراردادي و معاهدات بين المللي📜اصول اپيدميولوژي📜اصول اخلاقی📜اصول ارائه شفاهي مطالب📜اصول اساسی فارماكولوژی📜اصول انتقال صحیح بیمار دراورژانس📜اصول اولیه محافظت از آب برج خنک کننده📜اصول ایمنی در جوشکاری📜اصول ايمني در مبارزه با آتش موتورخانه و محل اقامت كاركنان📜اصول آزمون باكتريولوژي آب واهميت آن📜اصول آموزش و یادگیری📜اصول بازاریابی تلفنی📜اصول بازاریابی📜اصول بازاريابی به زبان خودمان