لینک دانلود(بررسی وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با ویژگی های جمعیت شناختی)

بررسی وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با ویژگی های جمعیت شناختی|لینک دانلود|اُ اِچ|32011515|موبایل بانک, مشتریان, متغیرهای جمعیت شناختی,پایان نامه بررسی وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با ویژگی های جمعیت شناختی,پروژه بررسی وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با ویژگی های جمعیت شناختی,تحقیق بررسی وضعیت استف
در حال حاظر شما فایل با عنوان بررسی وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با ویژگی های جمعیت شناختی را دنبال می کنید .تحقیق حاضر با عنوان از سری تحقیق های رشته مدیریت
میباشد. این تحقیق در109صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش)
در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق
آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================
تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com
info@neginfile.ir

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن
چکیده
هدف از این پژوهش، بررسي وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با ویژگی های جمعیت شناختی درشعب بانک ملی شهرستان ایلام بوده است. این پژوهش بر اساس هدف یک تحقیق کاربردی و همچنین بر اساس چگونگی به دست آوردن داده های مورد نیاز، از نوع تحقیقات توصیفی و پیمایشی میباشد.جامعه آماری مشتریان شعب بانک ملی ایلام بوده است که با استفاده از فرمول کوکران برای جامعه نامحدود 384 نفر به عنوان نمونه برآورد شده است. ابزار گرد آوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه استاندارد بوده و روایی آن توسط متخصصان مدیریت تایید شده و پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ با ضریب 72/0 بدست آمده است. همچنین در این تحقیق برای گردآوری اطلاعات پیشینه و مبانی نظری از روش کتابخانه ای و داده‌هاي آماری از روش میدانی به کار گرفته شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه از شاخص های آماری نظیر فراوانی، جداول و نمودار ها در بخش آمار توصیفی، و از آزمون های کلوموگروف-اسمیرنوف، همبستگی پیرسون، آزمون تی و آنالیز واریانس موجود در بسته نرم افزاری spss در بخش آمار استنباطی استفاده شده است.نتایج بدست آمده نشاندهنده آن است بین وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک با جنسیت،تحصیلات و تاهل رابطه معناداری وجود ندارد اما بین استفاده مشتریان از موبایل بانک با سن،درآمد افراد و وضعیت شغلی رابطه معنادار می باشد.
واژگان کلیدی: موبایل بانک، مشتریان، متغیرهای جمعیت شناختی
مقدمه
این فصل با بیان مسأله آغاز می شود ؛در این قسمت سعی شده موضوع مورد بررسی از پرده ابهام خارج و خواننده بتواند مفهوم آن را درک نمایددر قسمت دوم به اهمیت و ضرورت انجام پژوهش پرداخته شده است در قسمت سوم به بیان اهداف تحقیق()،سوالات و فرضیه های پرداخته شده است سپس جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق مطرح شده و پس از آن تعاریف واژگان تخصصی مورد استفاده در پژوهش و سپس دامنه تحقیق عنوان گردیده است و در قسمت پایانی فصل ساختار کلی تحقیق معرفی شده است.
فهرست مطالب
چكيده 1
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1مقدمه 3
1-2 بیان مساله 3
1-3 ضرورت و اهمیت پژوهش 5
1-4اهداف پژوهش 6
1-4-1هدف اصلی 6
1-4-2 اهداف فرعی 6
1-5 سوال های پژوهش 6
1-6 فرضیه های پژوهش 7
1-7جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق 7
1-8تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی 8
1-9-دامنه تحقیق 9
1-9-1 قلمرو موضوعی 9
1-9-2 قلمرو مکانی 9
1-9- 3 قلمرو زمانی 10
1-10 نمودار فرایند تحقیق 10
1-11جمع بندی 11
فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش
2-1 مقدمه 13
2-2 مبانی نظری 14
2-2-1 تعاریف بانکداری الکترونیک 14
2-2-2 تحولات بانکداری الکترونیک 15
2-2-3 مقایسه بانکداری الکترونیکی و سنتی 16
2-2-4 مزیت های بانکداری الکترونیک 17
2-2-5 سرویس های بانکداری الکترونیک 20
2-2-6 ابزارهای بانکداری الکترونیکی 20
2-2-7 سیستم های بانکداری الکترونیک 22
2-2-8 بانکداری الکترونیکی در ایران 22
2-2-9 اجزای بانکداری الکترونیک در ایران 23
2-2-10 نقایص و موانع بانکداری الکترونیکی در ایران 23
2-2-11تعاریف فناوری اطلاعات 24
2-2-12 تاریخچه فناوری اطلاعات 25
2-2-13تاریخچه فناوری اطلاعات در ایران 26
2-2-14 تاریخچه اینترنت 27
2-2-15زیر ساخت فناوری اطلاعات 28
2-2-16تجارت الکترونیک 29
2-2-16-1 زیر ساخت های تجارت الکترونیک 29
2-2-16-2مدل های تجارت الکترونیک 30
2-2-16-3نیازهای تجارت الکترونیک 31
2-2-18 روش های بانکداری موبایل 32
2-2-19 خدمات قابل ارائه در سیستم موبایل بانک 33
2-2-20 صنعت ارتباطات موبايل داراي 3 مرحله مي باشد: 34
2-2-21 فرآیند پرداخت سیار 36
2-2-22 مزایای بانکداری موبایل 37
2-2-23 مزایای بانکینگ موبایل نسبت به بانکینگ آنلاین 38
2-2-24 معایب بانکداری تلفن همراه 38
2-2-25 چالش های پیش روی بانکداری با موبایل 39
2-2-26 راهکارهای گسترش بانکداری با موبایل 40
2-2-27 همراه بانک (بانکینگ موبایل) در جهان 41
2-2-28 همراه بانک در ایران 42
2-2-29 ویژگی های جمعیت شناختی 42
2-2-30 تاریخچه بانک ملی ایران 44
2-3 پیشینه تجربی 47
2-3-1 مطالعات داخلی و خارجی 47
2-4 مدل مفهومی پژوهش 49

مطالب دیگر:
🔗پاورپوینت مدیریت سرمایه در گردش🔗پاورپوینت معیارهای ارزیابی سرمایه گذاری و تصمیم گیریهای مربوط به بودجه بندی سرمایه ای🔗پاورپوینت هزینه یابی برمبنای هدف و هزینه یابی بر مبنای كایزن🔗مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار نامناسب معلمان 50 صفحه🔗مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار شهروندی سازمانی کارکنان 47 صفحه🔗مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودنظارتی 41 صفحه🔗مبانی نظری و پیشینه تحقیق کانون کنترل 40 صفحه🔗مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودکنترلی 41 صفحه🔗مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودشکوفایی 46 صفحه🔗ویژگی ها و پیامدهای مهارتهای اجتماعی با تاکید در افراد نابینا🔗مولفه ها و عوامل زیرساختی فناوری اطلاعات با تاکید بر ابزارها و کاربردهای آن در سازمان🔗مهمترین و اساسی ترین نظریه ها و دیدگاههای اندیشمندان در مورد حج🔗سبک ها و نظریات تصمیم گیری و مشارکت با تشریح تصمیم گیری مشارکتی🔗بررسی مهارت های اساتید در چرخه یاددهی یادگیری🔗اهداف و کارکردهای کتابخانه های عمومی🔗بررسی ابعاد یادگیری مادام العمر و نقش آموزش عالی در آن🔗ابعاد تعهد زناشویی و بررسی مدلها و نظریه های آن🔗دیدگاه های روانشناسی سازگاری اجتماعی و عوامل موثر بر آن🔗چالش های زنجیره تامین و افزایش کارایی و اثربخشی آن🔗دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلالات رفتاری کودکان 49 صفحه🔗آثار تربیتی مطلوب حج از منظر قرآن و روایات🔗اسرار تشریع حج از منظر قرآن و روایات🔗اصول انسان شناختی حج از دیدگاه قرآن و روایات🔗علل عدم تحقق آثار تربیتی حج در حجاج🔗پروپوزال بررسی تناسب محتوای کتب درسی با نیاز دانش آموزان