لینک دانلود(بررسی رابطه میان فرهنگ سازمانی و میزان خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر)

بررسی رابطه میان فرهنگ سازمانی و میزان خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر|لینک دانلود|اُ اِچ|32011452|فرهنگ سازمانی, خلاقیت,پایان نامه بررسی رابطه میان فرهنگ سازمانی و میزان خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر,پروژه بررسی رابطه میان فرهنگ سازمانی و میزان خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر,تحقیق بررسی رابطه میان فرهنگ سازمانی و میزان خلاق
در حال حاظر شما فایل با عنوان بررسی رابطه میان فرهنگ سازمانی و میزان خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر را دنبال می کنید .تحقیق حاضر با عنوان از سری تحقیق های رشته مدیریت
میباشد. این تحقیق در 158صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش)
در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق
آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================
تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com
info@neginfile.ir

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده

امروزه شناخت فرهنگ سازمانی برای مدیران اهمیت حیاتی دارد چون فرهنگ یا جو حاکم بر سازمان مبین شیوه زندگی سازمان است. در جو حاکم بر سازمان که افراد در آن فعالیت میکنند تا بتوانند به اهداف سازمان جامه عمل بپوشانند. به همین دلیل دانشمندان مدیریت بیان میدارند که اساسی ترین وظیفه مدیریت شکل دهی به هدایت ارزشهای اساسی فرهنگ سازمانی است. تحقیق حاضر به رابطه فرهنگ سازمانی با میزان خلاقیت مدیران سازمان جمعیت هلال احمر استان زنجان می پردازد. هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه بین برخی مؤلفه های فرهنگ سازمانی با میزان خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان می باشد و اهداف ویژه آن بررسی تک تک مؤلفه های فرهنگ سازمانی با خلاقیت می باشد. نوع و روش این پژوهش پیمایشی است و سعی شده است که در آن مؤلفه های ده گانه فرهنگ سازمانی توصیف شود و میزان همبستگی آن با خلاقیت تعیین گردد. برای تعیین همبستگی بین فرهنگ سازمانی و خلاقیت از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده و برای تعیین همبستگی تک تک عوامل فرهنگ سازمانی با خلاقیت از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق برابر 36 نفر می باشد که مدیران و معاونان سازمان جمعیت هلال احمر استان زنجان را تشکیل می دهد. ابزار مورد استفاده در این تحقیق عبارت است از پرسشنامه فرهنگ سازمانی استیفن پی رابینز و پرسشنامه خلاقیت رندسیپ . پس از تکمیل پرسشنامه ها توسط مدیران، اطلاعات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان داد بین فرهنگ و خلاقیت مدیران و معاونان سازمان جمعیت هلال احمر استان زنجان رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین شاخص های فرهنگ سازمانی از قبیل : رهبری، هویت، سازش و الگوی ارتباط با خلاقیت همبستگی مثبت و معنی داری ندارد. اما شاخص های نوآوری، ریسک پذیری ، کنترل ، پاداش ، حمایت و انسجام با خلاقیت همبستگی مثبت و معنی داری دارد. یافته های تحقیق نشان داد که بین ویژگی های فردی مدیران ( سن، سابقه کار، جنسیت ، رشته تحصیلی، سطح تحصیلات) با فرهنگ سازمانی از نظر آماری ارتباط وجود دارد.

مقدمه
فرهنگ سازمانی موضوعی است كه به تازگی در دانش مدیریت و در قلمرو رفتار سازمانی راه یافته است. به دنبال نظریات و تحقیقات جدید در مدیریت، فرهنگ سازمانی دارای اهمیت روزافزونی شده و یكی از مباحث اصلی و كانونی مدیریت را تشكیل داده است. جمعیت‌شناسان، جامعه‌شناسان و اخیراً روان‌شناسان و حتی اقتصاددانان توجه خاصی به این مبحث نو و مهم در مدیریت مبذول داشته و در شناسایی نقش و اهمیت آن نظریه‌ها و تحقیقات زیادی را به‌وجود آورده و در حل مسائل و مشكلات مدیریت به كار گرفته‌اند (شجاعی،1384،ص12).
ما در این پژوهش سعی داریم تا رابطه بین فرهنگ سازمانی و مولفه های آن را با خلاقیت مقایسه کنیم و مشخص کنیم چه رابطه بین این دو شاخص وجود دارد . اهداف ویژه تحقیق بررسی تک تک مولفه های فرهنگ سازمانی با خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان می باشد . در این فصل ابتدا بیان مساله و اهمیت و ضرورت انجام پژوهش ارایه شده سپس اهداف و سوالات تحقیق و تعریف نظری و عملیاتی متغیر ها آمده است.

فهرست مطالب

فصل اول : طرح تحقیق
1-1مقدمه 3
1-2 بیان مساله تحقیق 3
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق 5
1-4 اهداف تحقیق 6
1-5 سؤال تحقیق 7
1-6 فرضيه‏هاي تحقیق 7
1-7 واژه های عملیاتی 9
1-8 مدل مفهومی 10
1-9 متغيرهاي تحقيق 10
فصل دوم :ادبیات و پیشینه تحقیق
قسمت اول : مبانی نظری
1-2 مقدمه 12
بخش اول : فرهنگ سازمانی
2-2 تعریف فرهنگ سازمانی 13
2-3 ویژگی های فرهنگ 15
2-4 فرهنگ سازمان 17
2-5 نقش فرهنگ سازمانی 19
2-6 عوامل موثر بر فرهنگ سازمان 22
2-7 الگوهای تبیین و شناخت فرهنگ سازمانی 23
2-7-1 الگوی پارسونز 23
2-7-2 الگوی رابینز 24
2-7-3 الگوی هفت Sمک کنزی 26
2-7-4 الگوی پیترز و واترمن 26
2-7-5 الگوی کرت لوین 27
2-7-6 الگوی دیویس 27
2-7-7 الگوی ویلیام اوچی 27
2-8 ویژگی های فرهنگ 30
2-9 عناصر و مؤلفه های فرهنگ سازمانی 31
2-10 سطوح فرهنگ سازمانی 32
2-11 عوامل موثر در پیدایش فرهنگ سازمانی 33
2-12 منابع فرهنگ 35
2-13 طبقه بندی فرهنگ سازمانی 37
2-13-1 فرهنگ غالب و خرده فرهنگ سازمانی 37
2-13-2 فرهنگ قوی و فرهنگ ضعیف 38
2-13-3 فرهنگ انطباق پذیر و انطباق ناپذیر 40
2-13-4 فرهنگ بروکراتیک و شهروندگرا 40
2-14 انواع فرهنگ سازمانی 41
2-15 شیوه شکل گیری فرهنگ سازمانی 45
2-16 فرهنگ حاکم و خرده فرهنگ های سازمانی 47
بخش دوم : خلاقیت
2-17 مقدمه 49
2-18 تعریف خلاقیت 49
2-19 خلاقیت در مطالعات سازمانی و مدیریت 51
2-20 اهمیت خلاقیت در سازمان ها 51
2-21 رویکرد های فرایند خلاق 52
2-22 ویژگی سازمان های خلاق 53
2-23 موانع خلاقیت 55
2-24 خلاقیت و فرهنگ 56
2-25 نوآوری و فرهنگ 57
2-26 باورهای فرهنگی و خلاقیت و نوآوری 58
2-27 فرهنگ سازمانی نوآوری و خلاقیت 59
2-28 مراحل خلاقیت 60
2-29 عوامل خلاقیت 62
2-30 راههای پرورش خلاقیت 63
قسمت دوم : پیشینه تحقیق
2-31 مطالعات و تحقیقات داخل کشور 68
2-32 مطالعات و تحقیقات خارج کشور 73
2-33 خلاصه فصل 78
فصل سوم : روش شناسی تحقیق
3-1 مقدمه 81
3-2 نوع و روش تحقیق 81
3-3 جامعه آماری و نمونه تحقیق 81
3-4 روش جمع آوری اطلاعات 82
3-5 روش تجزیه و تحلیل داده ها 83
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
4-1 مقدمه 85

مطالب دیگر:
پروپوزال ارزیابی عملکرد شرکت ها با روش تحلیل پوششی داده هامبانی نظری ارزیابی عملکرد شرکت ها با روش تحلیل پوششی داده هاارزیابی عملکرد شرکت ها با روش تحلیل پوششی داده هاپروپوزال ارزیابی عملکرد شرکت ها بر اساس الگوریتم درخت تصمیممبانی نظری ارزیابی عملکرد شرکت ها بر اساس الگوریتم درخت تصمیمارزیابی عملکرد شرکت ها بر اساس الگوریتم درخت تصمیمپروپوزال ارزیابی عملکرد شرکت شهرک های صنعتی با روش BSCمبانی نظری ارزیابی عملکرد شرکت شهرک های صنعتی با روش BSCارزیابی عملکرد شرکت شهرک های صنعتی با روش BSCپرسشنامه ارزیابی عملکرد شرکت شهرک های صنعتی با روش BSCپروپوزال ارزیابی عملکرد پلیس در ایجاد احساس امنیت در مسیرهای کوهنوردیمبانی نظری ارزیابی عملکرد پلیس در ایجاد احساس امنیت در مسیرهای کوهنوردیارزیابی عملکرد پلیس در ایجاد احساس امنیت در مسیرهای کوهنوردیپرسشنامه ارزیابی عملکرد پلیس در ایجاد احساس امنیت در مسیرهای کوهنوردیمقاله ارزیابی عملکرد پلیس در ایجاد احساس امنیت در مسیرهای کوهنوردیپروپوزال ارزیابی عملکرد و رتبه بندی پالایشگاه های گاز کشورمبانی نظری ارزیابی عملکرد و رتبه بندی پالایشگاه های گاز کشورارزیابی عملکرد و رتبه بندی پالایشگاه های گاز کشورپرسشنامه ارزیابی عملکرد بیمه بر مبنای مولفه های نتایج مدل EFQMارزیابی عملکرد شعب منتخب بانک ملت با DEAپروپوزال انتخاب یک سیستم مناسب ارزیابی عملکرد مدیریت منابع سازمانی در دانشگاهمبانی نظری انتخاب یک سیستم مناسب ارزیابی عملکرد مدیریت منابع سازمانی در دانشگاهپرسشنامه انتخاب یک سیستم مناسب ارزیابی عملکرد مدیریت منابع سازمانی در دانشگاهپروپوزال ارائه مدل ارزیابی عملکرد با بسط مدل ریاضی تحلیل پوششی داده ها با پارامترهای فازی و روش حل آنمبانی نظری ارائه مدل ارزیابی عملکرد با بسط مدل ریاضی تحلیل پوششی داده ها با پارامترهای فازی و روش حل آن